Compartir a les xarxes
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Documents que cal tenir en compte al vendre una explotació ramadera a Catalunya

La nostra llarga experiència ens diu que quan es tracta de vendre una explotació ramadera a Catalunya, per facilitar i agilitzar la transacció, és important tenir preparada la següent documentació:

Com a imprescindibles:

 1. Escriptura de propietat: És essencial disposar de l’escriptura de propietat actualitzada i en regla, que acrediti la titularitat sobre l’explotació.
 2. Nota Simple del Registre de la Propietat. Per comprovar que la propietat està inscrita al Registres i si també hi estan inscrites les construccions, a banda també si hi han càrregues, hipoteques, etc. 
 3. Fitxa o Certificació Cadastral: On consten superfícies, construccions, aprofitaments, etc. És important comprovar la correspondència entre les dades que consten al Cadastre i les que consten al Registre de la Propietat
 4. Registre d’explotacions ramaderes: La inscripció al Registre d’explotacions ramaderes de Catalunya és un requisit imprescindible. Cal aportar el Full de Dades on hi consti el número de registre (Marca oficial o Codi REGA).
 5. Llicències i permisos: Depenent de l’activitat de l’explotació, cal tenir a punt la Llicència d’Activitat i permisos necessaris, com ara les autoritzacions per a l’activitat ramadera. 
 6. Pla de Gestió de les Dejeccions Ramaderes. És un document que especifica el tractament i ús que es farà de les dejeccions ramaderes.
 7. Documentació acreditativa d’estar al corrent de pagament dels subministraments: Rebut de la llum, rebut de l’aigua, etc.

També són aconsellables:

 1. Documentació comptable i fiscal: Prepara la documentació relativa als ingressos, despeses i impostos relacionats amb l’explotació, com ara els rebuts de l’IBI o les declaracions d’IRPF
 2. Valoracions o Informes tècnics: És interessant disposar d’informes tècnics que avaluïn l’estat de les instal·lacions, infraestructures i la capacitat de l’explotació, especialment en el cas de construccions.
 3. Documentació ambiental: Pot ser interessant presentar informació sobre la gestió mediambiental de l’explotació, com ara plans de recuperació o estudis d’impacte ambiental. 
 4. Documentació sobre ajudes i subvencions: Si l’explotació ha rebut ajudes o subvencions públiques, cal tenir preparada la documentació corresponent.
 5. Informació sobre drets de tempteig i retracte: Assegura’t de contemplar els requisits legals relatius als drets de tempteig i retracte que puguin afectar la venda de l’explotació. 

Tenir tots aquests documents preparats i en ordre facilitarà enormement el procés de venda de la teva explotació ramadera a Catalunya, i assegurarà que la transacció es dugui a terme de manera satisfactòria per a totes les parts implicades.